BIP Logo

Biuletyn Informacji Publicznej Drawieński Park Narodowy

Zakres działalności

Działalność Parku obejmuje:

 1. ochronę ekosystemów leśnych, wodnych, nieleśnych,
 2. ochronę gatunkową fauny i flory,
 3. udostępnianie terenów Parku dla potrzeb turystyki,
 4. dydaktykę, propagandę i wydawnictwa,
 5. ochronę środowiska,
 6. inne działania związane z ochroną przyrody,
 7. gospodarowanie na obszarach będących w zarządzie Parku, a wyłączonych z ochrony ścisłej lub częściowej (gospodarka rolna),
 8. wykonywanie innych działalności gospodarczych niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Parku (inwestycje i remonty dotyczące obiektów i budowli Parku).

Zadania Parku obejmują w szczególności:

 1. ocenę aktualnego stanu oraz określenie potrzeb i kierunków ochrony przyrody oraz wybranych, swoistych cech krajobrazu,
 2. opracowanie projektu planu ochrony Parku, a w razie braku zatwierdzonego planu ochrony Parku sporządzenie projektu rocznych zadań ochronnych,
 3. realizację zadań zawartych w planie ochrony Parku w sposób w nim określony,
 4. wykonywanie ochrony przyrody z uwzględnieniem wartości historycznych, etnicznych i kulturowych Parku,
 5. prowadzenie spraw dotyczących ochrony ekosystemów, ochrony gatunkowej fauny i flory, przyrody nieożywionej i krajobrazu wynikających z przyjętego planu ochrony Parku,
 6. prowadzenie zabiegów ochronnych oraz kontrola skuteczności działań ochronnych prowadzonych przez Park,
 7. udostępnianie terenu Parku do badań naukowych oraz prowadzenie własnych prac naukowo-badawczych w zakresie:
  a) ochrony przyrody i krajobrazu,
  b) metod i systemów dokumentowania, kontroli oraz monitorowania zmian w środowisku Parku,
 8. prowadzenie działalności dydaktycznej,
 9. organizowanie i realizowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, szkoleń i komunikacji ze społeczeństwem,
 10. współpracę z samorządami lokalnymi,
 11. współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest ochrona przyrody,
 12. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
 13. udostępnienie terenu Parku oraz obsługi ruchu turystycznego na terenie Parku z zachowaniem wymogów ochrony przyrody,
 14. ustalanie stawek opłat za wstęp do Parku lub korzystanie z wartości przyrody Parku, jego urządzeń i obiektów,
 15. prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków kultury oraz miejsc pamięci narodowej będących w zarządzie Parku,
 16. zapewnienie funkcjonowania Parku,
 17. zarządzanie mieniem Skarbu państwa w zarządzie Parku,
 18. prowadzenie spraw związanych ze stanem posiadania Parku,
 19. prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 20. prowadzenie spraw dotyczących zmiany sposobu wykorzystania gruntu lub nieruchomości położonych w granicach Parku i wykonywanie prawa pierwszeństwa przy przejęciu w zarząd lub zakup tej nieruchomości,
 21. prowadzenie spraw związanych z przebiegiem przez Park tras komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 22. ochronę mienia Parku,
 23. zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody,
 24. prowadzenie spraw związanych z udziałem w postępowaniu uproszczonym w sprawach przestępstwa z art. 290 i 291 KK oraz w postępowaniu przed kolegami ds. wykroczeń w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie ochrony przyrody,
 25. realizację zadań obronnych i obrony cywilnej,
 26. opracowywanie planów rzeczowych i finansowych na podstawie zatwierdzonego planu ochrony oraz sporządzanie sprawozdań z działalności Parku,
 27. wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami lub zleconych przez Ministra.


Opublikował: Marcin Bielatko
Publikacja dnia: 25.10.2011
Podpisał: Marcin Bielatko
Dokument z dnia: 25.10.2011
Dokument oglądany razy: 3 615