BIP Logo

Biuletyn Informacji Publicznej Drawieński Park Narodowy

To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 07.11.2011 10:04 z powodu:

Testowanie modułu przetargowego

Ogłoszenie o zamówieniu test

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY i PUNKTY KONTAKTOWE
Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82
Do wiadomości: Jarosław Borejszo
16-402 Suwalki
POLSKA
Tel. +48 875632550
E-mail: [email protected]
Faks +48 875632541
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.wigry.win.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ i GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja wigierska” oraz planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16
Główne miejsce świadczenia usług PL.

Kod NUTS PL345
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Wykonanie projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja wigierska” oraz planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90712400
II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8)Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
2400000.
Bez VAT 1 951 219,00 PLN

II.2.2)Opcje
Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 2.5.2011. Zakończenie 27.9.2013

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1 NAZWA I. Wykonanie projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja wigierska”.
1)KRÓTKI OPIS
I. Wykonanie projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja wigierska”.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
90712400
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
2300000.

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA II. Wykonanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”.
1)KRÓTKI OPIS
II. Wykonanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
90712400
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Opublikował: Marcin Bielatko
Publikacja dnia: 18.10.2011 11:42
Dokument oglądany razy: 4920
Podlega Ustawie