BIP Logo

Biuletyn Informacji Publicznej Drawieński Park Narodowy

To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 28.06.2012 z powodu:
zmiana w menu

Statut


S T A T U T
ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1
1. Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem państwowych osób prawnych - parków narodowych.
2. Związek działa na podstawie:
1) niniejszego Statutu,
2) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami),
3) uchwał organów Związku,
4) ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencji międzynarodowych dotyczących pracodawców i pracobiorców jako partnerów społecznych.
3. Związek może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych.

§2
1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
2. Siedzibą Związku jest Izabelin, ul. Tetmajera 38

§3
1. Związek posiada osobowość prawną.
2. Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

Rozdział II
Cele i zadania Związku oraz sposoby i formy ich realizacji

§4
1. Związek ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków Związku wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, organów dysponujących środkami publicznymi i organizacji pozarządowych.
2. Do zadań Związku należy w szczególności:
1) reprezentowanie i popieranie interesów społecznych i gospodarczych członków Związku;
2) ochrona praw i interesów członków Związku i ich reprezentowanie wobec dysponentów środków publicznych przeznaczonych na ochronę przyrody, w tym zwłaszcza wobec Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów, innych organów władzy administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych pracowników,
3) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczącego interesów członków Związku, w szczególności poprzez udział w stałych lub doraźnych komisjach, podkomisjach i innych zespołach problemowych gremiów konsultacyjnych, na forum których dyskutowane i uzgadniane są sprawy istotne dla członków Związku;
4) wspieranie i przystępowanie do organizacji i stowarzyszeń, prowadzenie polityki w zakresie rokowań zbiorowych i układów zbiorowych pracy:
5) zawieranie Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy;
6) organizowanie i wspieranie kształcenia członków Związku w zakresie prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania;
7) występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z. wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki ochrony przyrody w szczególności dotyczącej parków narodowych oraz z innych dziedzin istotnych z punktu widzenia interesów członków Związku;
8) prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie prawa;
9) prowadzenie badań rynkowych, doradztwa ekonomicznego i prawnego, wykonywanie ekspertyz na rzecz członków Związku;
10) wyrażanie opinii w kwestiach dotyczących polityki ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych;
11) udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych przed sądami powszechnymi i Szczególnymi, Trybunałem Konstytucyjnym oraz organami administracji państwowej.

§5
Cele i zadania Związku są realizowane w szczególności poprzez:
1. Udział w negocjacjach umów zbiorowych,
2. Prowadzenie rokowań zmierzających do zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników polskich parków narodowych;
3. Tworzenie społecznych mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych i udział w ich rozstrzyganiu;
4. Prowadzenie studiów i badań, popularyzacja wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej oraz w zakresie zarządzania;
5. Zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii we wszystkich sprawach związanych z ochroną przyrody;
6. Inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego, technicznego;
7. Występowanie w imieniu członków Związku do organów administracji rządowej i samorządowej, instytucji i agend rządowych, sądów w sprawach związanych z ich działalnością;
8. Reprezentowanie członków Związku w procesie legislacyjnym, przedkładanie opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych mających wpływ na sytuację członków Związku;
9. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych, instytucji i agend rządowych i samorządowych oraz podmiotów istotnych z punktu widzenia zadań Związku;
10. Organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych;
11. Podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych;
12. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów i organizacji międzynarodowych;

Rozdział III
Członkostwo

§6
1. Członkostwo w Związku może być zwyczajne lub honorowe.
2. Członkiem zwyczajnym Związku może być park narodowy - państwowa osoba prawna, utworzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - reprezentowany przez dyrektora parku narodowego,
3. Członkostwo w Związku jest dobrowolne.

§7
1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd w drodze uchwały na pisemny wniosek kandydata, w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do członków - założycieli, którzy członkostwo nabywają z chwilą wpisania Związku do Krajowego Rejestru Sądowego.

§8
Członkowie zwyczajni Związku mają:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów statutowych Związku;
2) prawo uczestniczenia w pracach Związku i jego organach;
3) prawo do korzystania ze wsparcia i pomocy Związku w sprawach objętych niniejszym Statutem;
4) prawo dostępu do informacji dotyczących pracy Związku;
5) prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.

§9
Członkowie zwyczajni Związku są zobowiązani do:
1) przestrzegania Statutu Związku oraz uchwał i regulaminów przyjętych przez organy Związku;
2) terminowego uiszczania składek;
3) udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności;
4) udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.

§10
1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
1) wystąpienia ze Związku;
2) rozwiązania Związku;
3) wykluczenia ze Związku na skutek:
a) działalności członków Związku na szkodę Związku:
b) uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres 6 co najmniej miesięcy:
c) uchylania się od wypełniania obowiązków statutowych:
2. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się w formie pisemnej najpóźniej na 3 miesiące przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 września, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym złożono deklarację wystąpienia ze Związku.
3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków Związku.
4. W związku z ustaniem członkostwa w Związku nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Związku.

§11
1. Ustala się tytuł honorowego członka Związku.
2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały na wniosek Zarządu.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna działająca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, która przyczyniła się do rozwoju Związku, lub w inny sposób zasłużyła na ten tytuł.
4. Rejestr członków honorowych prowadzi Zarząd Związku.
5. Do członków honorowych nie stosuje się postanowień § 8 pkt 1 i 2, § 9 pkt 2 oraz § 10 ust. 1 pkt 3 pkt b Statutu.

Rozdział IV
Organy Związku

§12
Organami Związku są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§13
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku i może obradować jako Zwyczajne bądź Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd informuje członków Związku pocztą tradycyjna zgodnie z KPA i drogą elektroniczną minimum na 14 dni przed terminem. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu przywołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, zawiadomienie może zawierać projekt nowego teksu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.
4. Członek Związku uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu poprzez dyrektora parku narodowego lub upełnomocnionego zastępcę dyrektora parku. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej i złożone na ręce Prezesa Zarządu najpóźniej w chwili rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.
6. Każdemu członkowi Związku przysługuje jeden głos.
7. Walne zgromadzenie jest prawomocne przy obecności co najmniej 2/3 członków Związku w pierwszym terminie lub w drugim terminie ogłoszonym o godzinę później tego samego dnia, przy obecności co najmniej ½ członków Związku .
8. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera Prezydium Walnego Zgromadzenia w osobach przewodniczącego i sekretarza z pośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
9. Głosowania w sprawach osobowych i absolutorium odbywają się w sposób tajny.
10. W Walnym Zgromadzeniu, na zaproszenie Zarządu mogą uczestniczyć członkowie honorowi oraz inne osoby, których obecność Zarząd uzna za pożądaną w związku z planowanym porządkiem obrad - z głosem doradczym.
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek zgłoszony przez co najmniej 1/3 członków Związku.
12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku, obraduje i podejmuje uchwały w sprawach, dla których zostało zwołane.

§14
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.
3) uchwalanie Statutu Związku i jego zmian.
4) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
5) rozwiązanie Związku i podjęcie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku.
6) uchwalanie planu pracy działania Związku.
7) nadawanie tytułu członka honorowego Związku.
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu.
9) udzielanie Zarządowi absolutorium w oparciu o przedłożone roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne.
10) wyznaczenie przedstawicieli Związku do prowadzenia negocjacji w sprawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy i innych umów.
11) przyjęcie w formie uchwały wynegocjowanego projektu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy i upoważnienie Zarządu do jego podpisania.
12) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia funduszu statutowego lub funduszy celowych.
§15
1. Zgromadzenie Założycielskie Związku:
1) wybiera Komitet Założycielski.
2) zwołuje Walne Zgromadzenie Związku w okresie do jednego miesiąca od daty uzyskania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Komitet Założycielski Związku składa wymagane prawem dokumenty niezbędne do zarejestrowania Związku i może wprowadzać korekty do statutu, wymagane przez organ rejestrowy, po dokonaniu konsultacji tych zmian z członkami Związku z trybie korespondencji elektronicznej.

§16
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
2. Zarząd kieruje pracą Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Związku oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji.
5. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na pół roku.
7. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej 3 członków Zarządu, przy czym w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym.
9. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych zapewniających możliwość bezpośredniego porozumiewania się.
10. Zasady i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalany przez ten organ.

§ 17
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Związku,
2) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i wykonywanie uchwał,
3) przygotowywanie projektów i planów działania Związku ,
4) przygotowywanie projektów budżetu oraz jego realizacja,
5) zarządzanie majątkiem i finansami związku,
6) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności;
7) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia ,
8) przyjmowanie członków zwyczajnych Związku,
9) wybór przedstawicieli Związku, reprezentujących Związek w komisjach, podkomisjach i innych zespołach problemowych gremiów konsultacyjnych, na forum których dyskutowane i uzgadniane są sprawy istotne dla członków Związku.

§18
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli i wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§19
1. Wygaśnięcie mandatu Prezesa, Wiceprezesa lub członka Zarządu następuje w wyniku upływu kadencji, a ponadto w następujących przypadkach:
1) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie,
2) śmierć członka Zarządu,
3) utrata zdolności do czynności prawnych,
2. Odwołanie Prezesa, Wiceprezesa lub członka Zarządu następuje przez Walne Zgromadzenie w szczególności w przypadku:
1) działania na szkodę Związku;
2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo;
3) nie udzielenia absolutorium Zarządowi.
3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2 następuje w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania członków Związku obecnych na walnym Zgromadzeniu.

§20
1. Do kompetencji Prezesa należy:
1) Reprezentowanie Związku na zewnątrz,
2) przewodniczenie obradom Zarządu oraz kierowanie bieżącą pracą Zarządu;
3) powoływanie i rozwiązywanie komitetów, komisji, zespołów oraz innych organów kolegialnych, nadzorowanie ich działalności i oraz zatwierdzanie regulaminów ich działania.
2. Prezes wykonuje w imieniu związku obowiązki pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do pracowników Związku.

§21
1. Zasady wynagradzania oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. Umowę o świadczenie finansowe w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie z członkami Zarządu Związku, zawiera Prezes, a z Prezesem Wiceprezes i członek Zarządu.

§22
1. Komisja Rewizyjna składa się maksymalnie z 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna powoływana jest na okres 3 lat.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Związku.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
7. Wygaśniecie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje:
1) w przypadku rezygnacji z mandatu członka z Komisji Rewizyjnej,
2) śmierć członka Komisji Rewizyjnej,
3) w przypadku odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenia.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu dokonuje wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej.

§23
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie okresowych kontroli (co najmniej raz w roku) statutowej i finansowej działalności Związku,
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności,
3) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.
2. W celu wykonywania swoich zadań Komisja Rewizyjna może:
1) żądać od zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności,
2) w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, określić terminy ich usunięcia.

Rozdział V
Organizacja wewnętrzna Związku

§24
1. Obsługa Związku i Zarządu sprawowana jest na zasadach określonych regulaminem.
2. Koszty obsługi Związku i Zarządu pokrywane są ze składek członkowskich lub innych dochodów Związku wymienionych w § 25.

Rozdział VI
Majątek Związku

§25
1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze i prawa majątkowe nabyte przez Związek.
2. Dochodami Związku są:
1) wpisowe;
2) wpływy ze składek członkowskich;
3) dochody z majątku Związku;
4) subwencje, darowizny, spadki i zapisy osób lub instytucji,
5) dotacje.
3. Związek może tworzyć fundusz statutowy i inne fundusze celowe w oparciu o przepisy prawa i uchwały organów Związku.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§26
1. Uchwałę o zmianie Statutu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania członków Związku obecnych na walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków Związku obecnych na walnym Zgromadzeniu.
3. Uchwała o rozwiązaniu Związku winna określać sposób likwidacji i podział majątku Związku.


§27
1. W sprawach spornych interpretacji Statutu dokonuje Zarząd w formie uchwały.
2. Niniejszy statut został zatwierdzony podczas zebrania założycielskiego Przedstawicieli Pracodawców Polskich Parków Narodowych w dniu 14 lutego 2012 r.
3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Opublikował: Marcin Bielatko
Publikacja dnia: 28.06.2012
Podpisał: - -
Dokument z dnia: 28.06.2012
Dokument oglądany razy: 3 028
Wersja do druku