BIP Logo

Biuletyn Informacji Publicznej Drawieński Park Narodowy

To jest wersja archiwalna z dnia 05.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporzązeniu projektów: Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: - Jezioro Wielkie Bytyń PLH320011 - Dolna Odra PLH320037 - Ostoja Drawska PLB320019 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń

Konsultacje społeczne

Na podstawie art. 19 ust 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.),


Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego


informuje

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego, który uwzględnia zakres przewidziany dla parku narodowego oraz pokrywających się z granicami Parku części obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków Lasy Puszczy nad Drawą (kod obszaru PLB320016) oraz obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty Uroczyska Puszczy Drawskiej (kod obszaru PLH320046).

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego wraz z mapą podziału powierzchniowego jest dostępny na stronie internetowej www.bip.dpn.pl oraz www.planochrony.dpn.pl. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją źródłową do planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego, obejmującą operat generalny, operaty szczegółowe oraz opracowania mapowe, w siedzibie Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie przy
ul. Leśników 2, od wtorku do czwartku w godzinach 830-1330.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy składać na adres: Drawieński Park Narodowy, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, ustnie do protokołu w siedzibie DPN lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.), e-mail: [email protected].

Zgodnie z art. 39 ust 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko wyznacza się 21-dniowy termin składania uwag
i wniosków, tj. do dnia 26 lutego 2015 roku. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego z udziałem wykonawcy projektu Konsorcjum w składzie: TAXUS SI Sp. z o. o., Klub Przyrodników, rozpatrzy uwagi i wnioski oraz poda informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Zadanie polegające na sporządzeniu projektu planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego zrealizowano w ramach projektu „Plan ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego” nr POIS-05.03.00-00-272/10, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego
dr inż Paweł Bilski

Załączniki:

1. Projekt Planu Ochrony DPN- PDF
2. Mapa 1:25000- PDFOpublikował: Marcin Bielatko
Publikacja dnia: 05.02.2015
Podpisał: - -
Dokument z dnia: 05.02.2015
Dokument oglądany razy: 2 435